Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
Aplikácie REBBID

Pred inštaláciou a používaním Aplikácie a jej funkcií a obsahu, ktoré ponúka
Spoločnosť, si pozorne prečítajte celé tieto Podmienky. Tieto Podmienky stanovujú
právne záväzné podmienky, za ktorých môžete Aplikáciu používať. Tieto Podmienky
sa vzťahujú na všetkých Užívateľov Aplikácie, vrátane, avšak bez obmedzenia,
Užívateľov, ktorí zverejňujú Inzeráty.
Tieto Podmienky upravujú práva a povinnosti Užívateľov a Spoločnosti týkajúce sa (i)
používania Aplikácie a (i) uzavretia, plnenia a ukončenia Zmluvy, na základe ktorej
Spoločnosť poskytuje Užívateľom Služby.
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek tieto Podmienky zmeniť, aktualizovať a upraviť
bez predchádzajúceho upozornenia. Kvôli úpravám, ktoré môžu byť vykonávané,
vám odporúčame pravidelne sledovať tieto Podmienky.
Na podmienky používania Aplikácie Užívateľmi, ktorí sú zároveň Spotrebiteľmi sa
vzťahujú zvláštne ustanovenia článku 11 týchto Podmienok. Ak je akékoľvek
ustanovenie týchto podmienok v rozpore so zákonnými ustanoveniami upravujúcich
postavenie a ochrannú práv Spotrebiteľa, tieto zákonné ustanovenia majú prednosť
a príslušné ustanovenia Podmienok sa vo vzťahu k Spotrebiteľovi nepoužijú.

1. Definície

Pojmy s veľkým začiatočným písmenom použité v týchto Podmienkach majú
nasledujúci význam:
Aplikácia z namená aplikáciu REBBID, ktorá je určená na prenájom, nájom, predaj a
kúpu nehnuteľností a poskytovanie s nimi spojených služieb, a ktorá je
prevádzkovaná Spoločnosťou.
Inzerát z namená ponuka prenájmu a predaja Nehnuteľnosti Užívateľa, ktorá je
určená na zverejnenie v Aplikácii.
Konto má význam daný tomuto pojmu v článku 3.1. týchto Podmienok.
Náš obsah z namená všetok Obsah, ktorý sme do Aplikácie pridali, vytvorili, nahrali,
odoslali, distribuovali alebo zverejnili my.
Nehnuteľnosť z namená pozemok, byt, dom, alebo iná stavba, nebytový priestor,
priestor slúžiaci podnikaniu, alebo členský podiel v družstve;
Obchodný zákonník z namená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení
neskorších predpisov.
Občiansky zákonník z namená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení
neskorších predpisov.
Konto tretích osôb má význam daný tomuto pojmu v článku 3.1. týchto Podmienok.
Obsah z namená akékoľvek informácie, údaje, text, fotografie týkajúce sa
Nehnuteľností zverejnené Užívateľmi v Inzerátoch, ako aj iné, nami, alebo tretími
stranami uverejnené informácie, údaje, text, fotografie, ktoré sú sprístupnené
v Aplikácii alebo prostredníctvom Aplikácie.
Podmienky znamená tieto podmienky používania Aplikácie.
Služby z namenajú služby zverejnenia Inzerátu v Aplikácii a prípadné súvisiace služby
poskytnuté Spoločnosťou Užívateľom na základe Zmluvy.
Spoločnosť z namená spoločnosť REBBID, s.r.o., so sídlom Sv. Martina 84/15, 013 06
Terchová, Slovenská republika, IČO: 53081633, ktorá je v týchto Podmienkach
označovaná aj ako „ my “ vo všetkých gramatických tvaroch.
Spotrebiteľ z namená osoba, ktorá pri uzatváraní, plnení, alebo inom konaní v
súvislosti so Zmluvou nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,
zamestnania alebo povolania;
Užívateľský obsah z namenajú všetok Obsah, ktorý bol do Aplikácie pridaný,
vytvorený, nahraný, odoslaný, distribuovaný alebo zverejnený Užívateľmi, vrátane
Inzerátov.
Užívatelia z namená jednotlivých užívateľov Aplikácie (fyzické a právnické osoby)
uvedených v týchto Podmienkach, ďalej aj ako „v y“ vo všetkých gramatických
tvaroch.
Zákony o ochrane spotrebiteľa z namenajú Zákon o ochrane spotrebiteľa a Zákon
o ochrane spotrebiteľa pri elektronických zmluvách.
Zákon o ochrane spotrebiteľa z namená zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
Zákon o ochrane spotrebiteľa pri elektronických zmluvách znamená zákon č.
102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na
základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho, v znení neskorších predpisov.
Zásady spracovania osobných údajov z namenajú zásady spracovania osobných
údajov a súkromia Aplikácie, ktorých aktuálna verzia je uverejnená v Aplikácii.
Zmluva z namená zmluva o uverejnení Inzerátu v Aplikácii a s tým spojené poskytnutie
Služieb, uzatvorená v slovenskom jazyku medzi Užívateľom, ako objednávateľom
a Spoločnosťou, ako poskytovateľom v súlade s týmito podmienkami.
Zmluvné strany z namenajú zmluvné strany Zmluvy, teda Spoločnosť a príslušný
Užívateľ.

2. Prijatie podmienok a spôsobilosť

2.1. Inštaláciou a/alebo používaním Aplikácie akýmkoľvek spôsobom potvrdzujete, že:
a) ste si prečítali, plne porozumeli a budete dodržiavať tieto Podmienky
a Podmienky ochrany súkromia, ktoré sme zverejnili prostredníctvom Aplikácie,
z ktorých každá je začlenená odkazom a každú z nich môžeme aktualizovať bez
predchádzajúceho upozornenia;
b) budete dodržiavať všetky zákony a regulácie, ktoré sa na Vás pri používaní
Aplikácie môžu vzťahovať;
c) ste spôsobilý uzavrieť platný zmluvný vzťah so Spoločnosťou a/alebo jej
spriaznenými spoločnosťami;
d) v prípade, ak používate Aplikáciu v mene inej právnickej osoby, ste oprávnený
zaväzovať túto právnickú osobu v rozsahu nevyhnutnom pre využívanie
Aplikácie

3. Vytvorenie a používanie konta

1.1. Na používanie Aplikácie od vás môžeme požadovať, aby ste si vytvorili, zaregistrovali
sa a prihlásili sa prostredníctvom vášho užívateľského konta v Aplikácii (ďalej len
„ Konto“ ) alebo sa prihlásili prostredníctvom vášho konta aplikácií Facebook, Google,
alebo Apple alebo prostredníctvom iného mechanizmu overenia totožnosti (ďalej len
„ Konto tretích osôb “).
1.2. Pri registrácii a vedení vášho Konta musíte vždy zabezpečiť, aby boli vaše osobné
údaje presné, úplné a aktuálne. Ak poskytnete akékoľvek osobné údaje, ktoré sú
nepresné, nie sú aktuálne alebo sú neúplné, alebo ak zistíme, že existujú primerané
dôvody domnievať sa, že vaše osobné údaje sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne,
môžeme vám podľa nášho vlastného uváženia obmedziť alebo zablokovať prístup do
Aplikácie a zmazať vaše Konto. Ak dôjde k zmene vašich osobných údajov, mali by ste
nás o príslušnej zmene bezodkladne informovať.
1.3. Pri vytvorení a používaní vášho Konta nesmiete: (i) vybrať alebo použiť ako
užívateľské meno meno inej osoby s úmyslom vydávať sa za túto osobu, (ii) bez
príslušného oprávnenia použiť ako užívateľské meno meno, ktoré podlieha
akýmkoľvek právam inej osoby, alebo (iii) použiť ako užívateľské meno meno, ktoré
je inak urážlivé, vulgárne alebo obscénne. Ste výlučne zodpovedný za aktivitu, ku
ktorej dôjde na vašom Konte, a za to, že heslo k vášmu Kontu a prihlasovacie údaje
uchovávate chránené. Bez súhlasu príslušnej osoby nesmiete nikdy používať iné
Užívateľské konto alebo registračné údaje pre Aplikáciu.
1.4.Musíte nás okamžite upozorniť na akúkoľvek zmenu vo vašej spôsobilosti používať
Aplikáciu, porušenie bezpečnosti alebo neoprávnené používanie vášho Konta. Nikdy
by ste nemali zverejniť, distribuovať ani uverejniť prihlasovacie údaje pre vaše Konto.
Vaše Konto ste oprávnený kedykoľvek zmazať, a to buď priamo alebo prostredníctvom
žiadosti zaslanej jednému z našich zamestnancov alebo spriaznených osôb.
1.5. V Aplikácii môžete zriadiť, udržiavať, používať a kontrolovať iba jedno Konto. Každé
Konto v Aplikácii môže vlastniť, udržiavať, používať a kontrolovať len jedna osoba.

4. Uzavretie zmluvy

1.1. Zmluva sa uzatvára nasledovným spôsobom:
a) po vykonaní registrácie a založení Konta Užívateľ v Aplikácii klikne na pole
„Uverejniť inzerát, kliknutie na ktoré sa považuje za odoslanie návrhu Užívateľa
na uzavretie Zmluvy;
b) bezodkladne po obdržaní objednávky zverejnenia Inzerátu postupom podľa
písm. a) vyššie vám na adresu elektronickej pošty (emailu) uvedenú vo vašom
Konte potvrdíme elektronickou poštou (emailom) prijatie objednávky na
zverejnenie Inzerátu. Potvrdenie objednávky zverejnenia Inzerátu podľa tohto
odseku sa považuje za akceptáciu návrhu na uzavretie Zmluvy v zmysle
Občianskeho zákonníka a týmto momentom dochádza k platnému uzavretiu
Zmluvy.
1.2. Zmluva a všetky jej súčasti budú uložené v elektronickom archíve Spoločnosti, pričom
Spotrebiteľ má k týmto údajom prístup na základe písomnej žiadosti doručenej
Spoločnosti.

5. Pravidlá používania Aplikácie

1.3. Ste zodpovedný za všetky vaše aktivity v rámci Aplikácie. Beriete na vedomie a súhlasíte
s tým, že akékoľvek porušenie týchto Podmienok alebo platných právnych predpisov
alebo nariadení môže mať za následok zrušenie vášho Konta. Pri používaní Aplikácie
nesmiete napríklad podnikať žiadne kroky (nahrávať, sťahovať, uverejňovať, odosielať
alebo inak distribuovať alebo uľahčovať distribúciu akéhokoľvek Obsahu), ktoré:
a) sú nezákonné, klamlivé, podvodné, zasahujúce do súkromia inej osoby, vulgárne
alebo inak porušujú ktorýkoľvek právny predpis alebo právo tretej osoby, alebo
sú inak nevhodné tak, ako to určíme podľa nášho vlastného uváženia;
b) porušujú akýkoľvek patent, ochrannú známku, obchodné tajomstvo, autorské
právo, práva na súkromie alebo iné práva tretích osôb akejkoľvek tretej osoby;
c) porušujú akékoľvek platné právne predpisy, nariadenie, súdne alebo správne
nariadenie alebo zmluvný záväzok;
d) ste si vedomý, že sú nepravdivé, zavádzajúce, lživé alebo nepresné, vrátane,
avšak bez obmedzenia, nahrávania obrázkov zobrazujúcich Nehnuteľnosti bez
potrebného súhlasu vlastníka Nehnuteľnosti a/alebo autora fotografií
Nehnuteľnosti;
e) majú za následok vytvorenie alebo prevádzkovanie viacerých užívateľských
Kont;
f) obsahujú softvérové vírusy alebo akékoľvek iné počítačové kódy, súbory, obsah
alebo programy, ktoré sú navrhnuté alebo určené na narušenie, poškodenie,
obmedzenie alebo zasahovanie do správnej funkcie akéhokoľvek softvéru,
hardvéru alebo telekomunikačného zariadenia alebo na poškodenie alebo
získanie neoprávneného prístupu k akémukoľvek systému, údajom, heslu alebo
iným našim osobným údajom alebo osobným údajom akejkoľvek tretej osoby;
g) sú navrhnuté alebo určené na získanie hesla, Konta alebo súkromných osobných
údajov akéhokoľvek iného Užívateľa; alebo
h) propagujú alebo odkazujú na komerčnú ponuku developerských projektov,
systémy v iacúrovňového marketingu, stránky, ktoré preberajú existujúce
príbehy, alebo obsah, ktorý nesúvisí s témou.
1.4. Váš Inzerát ste oprávnený kedykoľvek editovať, zmazať, alebo deaktivovať
prostredníctvom vášho Konta, alebo požiadať o editáciu, zmazanie alebo deaktiváciu
nás prostredníctvom písomnej žiadosti doručenej na ahoj@rebbid.com.
1.5. Používaním Aplikácie beriete na vedomie, že Aplikácia je určená výhradne na súkromnú
inzerciu. Pri používaní Aplikácie sa preto zaväzujete nezverejňovať Inzeráty za
komerčným účelom (vrátane, nie však výlučne prostredníctvom zverejnenia Inzerátov s
ponukou developerských, alebo iných komerčných projektov Nehnuteľností) bez nášho
predchádzajúceho písomného súhlasu. V prípade porušenia tejto povinnosti
(obmedzenia) sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy a zmazať akýkoľvek Inzerát, ktorý bol
uverejnený v rozpore s týmto odsekom 5.3 a to aj bez predchádzajúceho upozornenia
a súhlasu Užívateľa. O zmazaní Inzerátu bude Užívateľ vyrozumený emailom na adresu
elektronickej pošty uvedenú v Konte.

1. Obsah a licencie

1.6. Zverejnením Inzerátu prostredníctvom Aplikácie nám týmto udeľujete nevýhradnú,
bezplatnú, sublicencovateľnú a prevoditeľnú licenciu na používanie Inzerátu v rozsahu
potrebnom na plnenie Zmluvy a využívanie Aplikácie. Vyhlasujete a zaručujete sa, že
máte všetky práva duševného vlastníctva na to, aby ste nám udelili túto licenciu bez
porušenia akýchkoľvek práv duševného vlastníctva tretích osôb, vrátane, avšak bez
obmedzenia, akýchkoľvek práv na súkromie, práv na zverejnenie, autorských práv,
ochranných známok, zmluvných práv alebo akýchkoľvek iných práv duševného
vlastníctva alebo majetkových práv.
1.7. Týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Aplikácia (a všetky jej súčasti), ktorá je
vám sprístupnená na vaše používanie na diaľku prostredníctvom vášho mobilného
zariadenia, je súčasťou nášho duševného vlastníctva a že nesmiete prispôsobovať,
kopírovať, upravovať, reprodukovať, uchovávať, distribuovať ani inak nakladať
s Naším obsahom a/alebo Inzerátmi tretích osôb bez predchádzajúceho súhlasu
s nakladaním s týmto druhom Obsahu.
1.8. Nie je vám dovolené meniť, dekompilovať, rozoberať, vytvárať odvodené diela
založené na Aplikácii alebo inak modifikovať Aplikáciu a jej súčasti, vrátane zdrojového
kódu Aplikácie. Taktiež vám nie je dovolené akýmkoľvek spôsobom zasahovať do
Aplikácie alebo sa pokúšať o akékoľvek zmeny v Aplikácii a/alebo akýchkoľvek
funkciách alebo súčastiach Aplikácie. Nesmiete prekonávať bezpečnostné systémy
Aplikácie, pristupovať do nich alebo sa pokúšať o prekonanie bezpečnostných systémov
Aplikácie alebo o prístup do nich alebo ich inak obchádzať.
1.9. Aplikácia je poskytovaná v stave, v akom je, a neposkytujeme žiadne vyhlásenia, záruky,
výslovné ani implicitné, zákonné ani iné, pokiaľ ide o Inzeráty nahrané inými
Užívateľmi.
1.10. V prípade, ak budeme zákonom alebo rozhodnutím príslušného súdu alebo iného
orgánu verejnej moci povinní zaplatiť akejkoľvek tretej osobe peňažné plnenie z
dôvodu porušenia práv duševného vlastníctva tretej osoby k obsahu Inzerátu, alebo
nám vznikne iná majetková škoda v dôsledku porušenia práv tretej osoby k obsahu
Inzerátu, zaväzuje sa nahradiť nám všetku škodu a kompenzovať všetky peňažné
plnenia a náklady nami vynaložené z dôvodov uvedených v tomto odseku.
1.11. Aplikácia je sprístupnená v stave „ako stojí a leží“ a v rozsahu povolenom platnou
legislatívou bez akýchkoľvek záruk, výslovných, alebo implicitných, týkajúcich sa
predovšetkým akýchkoľvek podmienok týkajúcich sa jej dostupnosti, kvality, vhodnosti
jej použitia na akýkoľvek účel, úplnosti alebo legálnosti vo všetkých krajinách jej
dostupnosti. Aj keď sa snažíme zabezpečiť dobrý užívateľský komfort pre používateľov
Aplikácie, nevyhlasujeme a nezaručujeme, že (i) Aplikácia bude vždy bezpečná,
bezchybná a fungujúca v reálnom čase, (ii) všetky funkcionality Aplikácie budú fungovať
bez omeškania, chýb, alebo nedostatkov alebo (iii) že akýkoľvek obsah alebo informácia
zverejnená v aplikácii bude presná a aktuálna.

2. Platobné podmienky

1.12. Inštalácia a používanie Aplikácie a poskytovanie Služieb je bezodplatné. Beriete na
vedomie, že kedykoľvek v budúcnosti môžeme niektoré, alebo všetky funkcionality
Aplikácie a/alebo poskytnutie niektorých Služieb spoplatniť. O prijatí aktualizovaného
znenia Podmienok upravujúcich využívanie spoplatnených funkcionalít a Služieb spolu
s cenníkom spoplatnených funkcionalít a Služieb Vás budeme vopred informovať
emailom na adresu elektronickej pošty uvedenú v Konte. V prípade nesúhlasu
s aktualizovanou verziou Podmienok máte právo odstúpiť od Zmluvy, s účinnosťou odo
dňa doručenia písomného odstúpenia na ahoj@rebbid.com , bez povinnosti akejkoľvek
dodatočnej platby za zverejnenie Inzerátu alebo poplatku za odstúpenie od Zmluvy.

3. Vyššia moc

1.13. Ak nesplníme alebo sa omeškáme so splnením akéhokoľvek záväzku podľa týchto
Podmienok z dôvodu nastania udalostí akejkoľvek povahy, ktoré sú mimo našej
kontroly, vrátane, avšak bez obmedzenia: vyššej moci, zmien platných právnych
predpisov alebo nariadení, konania alebo nečinnosti vládnych, civilných alebo
vojenských orgánov, súdnych príkazov, teroristických činov, živelných pohrôm, štrajkov,
výluk alebo obmedzení prevádzky nariadených príslušným orgánom verejnej moci,
poruchy prenosu alebo systému, poruchy alebo prerušenia poskytovania
telekomunikačných alebo širokopásmových služieb, poruchy alebo nedostatku dodávok
elektriny alebo iných médií a služieb potrebných pre prevádzku Aplikácie, takáto
nesplnenie alebo omeškanie nepredstavuje porušenie týchto Podmienok.

4. Oddeliteľnosť ustanovení

1.14. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok určí príslušný súd alebo
regulačný orgán za neplatné, nezákonné alebo nevykonateľné v akomkoľvek rozsahu,
toto ustanovenie by malo byť v tomto rozsahu oddelené od ostatných ustanovení, ktoré
sú naďalej platné a vykonateľné v maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi
predpismi.

5. Porušenie týchto Podmienok

1.15. Vyhradzujeme si právo domáhať sa všetkých právnych prostriedkov, ktoré máme
k dispozícii podľa platných právnych predpisov v súvislosti s akýmkoľvek porušením
týchto Podmienok, vrátane práva obmedziť alebo ukončiť prístup k Aplikácii akejkoľvek
konkrétnej osobe, alebo zablokovať prístup k Aplikácii z konkrétnej internetovej adresy
alebo prostredníctvom iného zariadenia (zariadení), a to kedykoľvek a na základe nášho
vlastného uváženia, bez udania dôvodu.

6. Ustanovenia o ochrane spotrebiteľa

1.16. Ustanovenia tohto článku 11 Podmienok sa uplatnia iba v prípadoch, ak Užívateľ
uzatvára Zmluvu v postavení Spotrebiteľa.
1.17. Práva a povinnosti Zmluvných strán a nároky Spotrebiteľa z vadného poskytnutia
Služieb sa riadia príslušnými platnými predpismi (najmä príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zákonov o ochrane spotrebiteľa).
1.18. Našou snahou a povinnosťou je plniť Zmluvu a poskytovať vám Služby bez vád s
vlastnosťami vymienenými alebo obvyklými tak, aby ste mohli prijať a využívať Služby
v súlade so Zmluvou a jej účelom. Za vadne poskytnuté Služby sa považujú situácie kedy
vám poskytneme Služby, ktoré nemajú stanovené alebo dohodnuté vlastnosti,
neupozorníme vás na vady Služieb, ktoré sa pri takomto charaktere Služieb zvyčajne
nevyskytujú alebo vás uistíme, že Služby nemajú žiadne vady aj keď takéto vady Služby
majú.
1.19. V prípade vadne poskytnutých Služieb vám náležia nároky z vád v zmysle platných
právnych predpisov. Ak je vada Služby odstrániteľná, máte právo, aby sme vadu
bezplatne riadne a včas odstránili. Namiesto odstránenia vady môže požadovať
poskytnutie inej Služby (rovnakého druhu), ak nám tým nevzniknú neprimerané náklady
vzhľadom na cenu Služby alebo závažnosť vady. Namiesto odstránenia vady môžeme
pristúpiť k výmene vadnej Služby za bezvadnú (poskytnutie inej Služby) , ak vám to
nespôsobí závažné ťažkosti. Ak je vada Služby neodstrániteľná a bráni tomu, aby
ste poskytnutú Službu mohli riadne užívať ako Službu bez vady, máte právo od Zmluvy
odstúpiť. Právo odstúpiť od Zmluvy máte aj vtedy, ak vada Služby je síce odstrániteľná,
ale pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôžete
Službu riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady Služby, máte právo na zľavu
z ceny Služby, ak je vadná Služba spoplatnená.
1.20. Užívateľ je povinný oznámiť nám existenciu vád bez zbytočného odkladu po tom, od
kedy sa o vade dozvie, inak bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť dodanú
Službu skontrolovať a vadu zistiť. Oznámiť nám vadu môžete písomným oznámením –
reklamáciou doručenou na adresu Spoločnosti uvedenú v článku 1 týchto Podmienok,
alebo emailom na ahoj@rebbid.com. V oznámení ste povinný nám vadu Služby
zrozumiteľne označiť, stručne popísať a zároveň uviesť, ktorý z nárokov z vád si voči
nám uplatňujete.
1.21. Po prijatí reklamácie Služby sme povinní vydať vám potvrdenie o uplatnení
reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej
komunikácie (emailom), Spoločnosť je povinná doručiť vám potvrdenie o uplatnení
reklamácie ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez
zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení vašej reklamácie;
potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Užívateľ má možnosť
preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Podľa platných právnych predpisov
sme povinní vydať vám písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo
dňa uplatnenia reklamácie.
7
1.22. Spoločnosť, resp. ňou poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinná na
základe vášho rozhodnutia o uplatnení príslušného nároku z vád, určiť spôsob
vybavenia vašej reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní
odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje
zložité technické zhodnotenie stavu Služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v
odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie
však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty
na vybavenie reklamácie má Užívateľ právo od Zmluvy odstúpiť alebo má právo
na výmenu Služby za novú službu (t.j. dodanie inej Služby toho istého druhu) bez vád.
1.23. Vaše právo z vadného dodania Služieb môžete uplatniť na príslušnom súde, ak ste
vytkli vadu riadne a včas, v súlade s týmito Podmienkami. Vadu možno vytknúť do
šiestich mesiacov od prevzatia predmetu plnenia, resp. od poskytnutia Služby. Ak ste
nám vytkli vadu Služby, nebeží lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia po dobu, po
ktorú ste nemohli vadnú Službu užívať. Právo z vadného plnenia nevylučuje Vaše právo
na náhradu škody spôsobenej vadným dodaním Služby. Akákoľvek kompenzácia ktorú
môžete dosiahnuť uplatnením práva z vadného poskytnutia Služieb sa však nemôžete
domáhať z iného právneho dôvodu.
1.24. Z dôvodu, že plnenie Služieb zo Zmluvy má začať pred uplynutím zákonnej 14 dňovej
lehoty na odstúpenie od Zmluvy, Užívateľ používaním Aplikácie výslovne súhlasí s
plnením zo Zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 4 ods. 6
Zákona o ochrane spotrebiteľa pri elektronických zmluvách. Používaním Aplikácie
beriete na vedomie, že s poukazom na ustanovenie § 7 ods. 6 písm. a) Zákona o ochrane
spotrebiteľa pri elektronických zmluvách udelením výslovného súhlasu so začatím
poskytovania Služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy strácate po
úplnom poskytnutí Služby (zverejnení Inzerátu) právo na odstúpenie od
Zmluvy. Ustanovenie tohto odseku sa analogicky aplikuje aj na udelenie súhlasu so
začatím poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči pred
uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy.
1.25. Ak Užívateľ odstúpi od Zmluvy pred úplným poskytnutím Služieb je povinný uhradiť
Spoločnosti iba cenu za skutočne poskytnuté a spoplatnené Služby do dňa doručenia
oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté Služby sa vypočíta
pomerne na základe celkovej Zmluvne dohodnutej ceny príslušnej Služby. Ak nedošlo
k úplnému poskytnutiu Služby je Užívateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy do 14 dní od
uzavretia Zmluvy. Na odstúpenie od Zmluvy môže Užívateľ použiť vzorový formulár,
ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto Podmienok. Odstúpenie od Zmluvy je možné vykonať
v listinnej podobe, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, odoslaním na
adresu sídla Spoločnosti uvedenú v článku 1 týchto Podmienok, alebo odoslaním
formulára na adresu elektronickej pošty [doplniť], pričom prijatie tohto formulára bude
Užívateľovi bezprostredne potvrdené písomnou formou.
1.26. Ak je s odstúpením od Zmluvy spojená povinnosť vrátiť Užívateľovi peňažné
prostriedky zodpovedajúce zaplatenej cene za Služby, Spoločnosť najneskôr do 14 dní
od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vráti Užívateľovi všetky peňažné
prostriedky, ktoré od neho prijala v súvislosti so Zmluvou, a to vrátane nákladov na
dodanie zodpovedajúcich najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu doručenia, ak boli
takéto náklady Užívateľom vynaložené. Užívateľ súhlasí s tým, že ak sa Zmluvné strany
nedohodnú písomne inak, peňažné prostriedky budú Užívateľovi vrátené rovnakým
spôsobom a na bankový účet, z ktorého boli peňažné prostriedky poskytnuté.
1.27. Účelom týchto článkov 11.12 až 11.19 Podmienok je informovať Užívateľa, ktorý je
zároveň Spotrebiteľom, o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov
medzi Spoločnosťou a Užívateľom, ako Spotrebiteľom.
1.28. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov,
ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j.
medzi Spotrebiteľom a Spoločnosťou. Spotrebiteľ môže svoj spor so Spoločnosťou
riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
1.29. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Spoločnosť so žiadosťou o nápravu, ak nie je
spokojný so spôsobom, ktorým Spoločnosť vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa
domnieva, že Spoločnosť porušila jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na
začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak
Spoločnosť na žiadosť podľa prvej vety tohto článku odpovedala zamietavo alebo na
ňu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania.
1.30. Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa
môže Spotrebiteľ obrátiť alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov
alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR
– http://www.mhsr.sk .
1.31. Návrh Spotrebiteľa na začatie alternatívneho riešenia sporu musí obsahovať:
a) meno a priezvisko Spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a
telefonický kontakt, ak ich má;
b) presné označenie druhej zmluvnej strany – Spoločnosti;
c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností;
d) označenie, čoho sa Spotrebiteľ domáha;
e) dátum, kedy sa Spotrebiteľ obrátil na Spoločnosť so žiadosťou o nápravu a
informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo so Spoločnosťou bol
bezvýsledný;
f) vyhlásenie otom,že vo veci nebol
zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhod
ol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda
o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom po
dľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov, v znení neskorších predpisov.
1.32. K návrhu Spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú
skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej
podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Spotrebiteľ využiť formulár,
ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 týchto Podmienok a ktorý je dostupný aj na
webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
9
1.33. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov
informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi .
1.34. Spotrebiteľ môže spor medzi ním Spoločnosťou riešiť aj prostredníctvom ODR
platformy. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme ODR alternatívneho
riešenia sporov informovať na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
1.35. Orgánom dozoru, ktorého kontrole podlieha činnosť Spoločnosti v súvislosti
s prevádzkovaním Aplikácie a súvisiacom poskytovaní Služieb na základe Zmluvy, je
Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 040 01 Košice
– staré mesto.
1.36. Užívateľ berie na vedomie, že tieto Podmienky, môžu byť Spoločnosťou v
primeranom rozsahu jednostranne zmenené, doplňované alebo zrušené (ďalej len
„J ednostranná zmena“ ). Spoločnosť je povinná informovať Užívateľa o Jednostrannej
zmene Podmienok najmenej 1 mesiac pred nadobudnutím účinnosti zmeny a to buď
prostredníctvom Aplikácie, správy poslanej do Konta a/ alebo inou vhodnou a dostupnou
formou.
1.37. V prípade, ak Užívateľ nesúhlasí s Jednostrannou zmenou Podmienok, môže
jednostranne vypovedať Zmluvu to v lehote do dňa nadobudnutia účinnosti
Jednostrannej zmeny. Účinnosť Zmluvy v takom prípade končí dňom doručenia
výpovede Užívateľa Spoločnosti. Výpoveď je možné doručiť Spoločnosti na adresu
uvedenú v článku 1 týchto Podmienok alebo emailom na: [doplniť email]. Pokiaľ vo
vyššie uvedenej lehote Užívateľ nedoručí Spoločnosti výpoveď Zmluvy, má sa za to, že
Užívateľ s Jednostrannou zmenou Podmienok bez výhrad súhlasí.
1.38. Právo vypovedať Zmluvu Užívateľovi nevznikne v prípadoch, kedy došlo k
Jednostrannej zmene v dôsledku zmeny záväzných právnych predpisov, a/ alebo
rozhodnutia orgánu verejnej správy. Jednostranná zmena týchto Podmienok sa nemôže
dotknúť podmienok plnenia už uzavretej Zmluvy, ani budúcej Zmluvy na uzavretie ktorej
už Spoločnosť zaslala Užívateľovi návrh. Takáto zmena je možná len so súhlasom
obidvoch Zmluvných strán.
1.39. Kontaktné údaje Spoločnosti sú: REBBID, s.r.o., so sídlom Sv. Martina 84/15, 013 06
Terchová, Slovenská republika, IČO: 53081633, email: ahoj@rebbid.com, tel. kontakt:
0907/427777.

7. Záverečné ustanovenia

1.40. Tieto Podmienky sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Právne vzťahy
a práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené týmito Podmienkami sa spravujú
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území
Slovenskej republiky, a to najmä Obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov.
V prípade, ak má Užívateľ postavenie Spotrebiteľ
a v zmysle príslušných právnych predpisov, Zmluva sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších
všeobecne záväzných právnych noriem upravujúcich ochranu spotrebiteľa v
podmienkach Slovenskej republiky, najmä Zákonmi o ochrane spotrebiteľa.
1.41. Všetky spory vyplývajúce z používania Aplikácie a týchto Podmienok alebo
v súvislosti s používaním Aplikácie a týchto Podmienok budú s konečnou platnosťou
rozhodnuté príslušným súdom Slovenskej republiky.
1.42. Spoločnosť sa zaväzuje nakladať s osobnými údajmi Užívateľov v súlade s
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o
zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a
Zásadami spracovania osobných údajov.
1.43. Tieto Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
1.44. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.11.2020.