Rent it Easy!

Оренда легко!

Peace For Ukraine

Проживання для людей з України

Rebbid — це додаток, який спеціалізується на оренді. Протягом декількох днів ми переробили його, щоб було можливо відзначати вигідні пропозиції житла для людей з України.

Мобільний додаток Rebbid

Додаток доступний для мобільних телефонів Android та iPhone, вам просто потрібно його завантажити. У вас з’являться безкоштовні оголошення, оголошення за ціною витрат, або на дружніх умовах для більш тривалого проживання, ніж екстрене.

Карта з пропозиціями

Пропоновані житла можливо чітко зобразити на карті, що спрощує орієнтацію для людей, яким ще важко орієнтуватися в країні.

Спілкуйтеся безпосередньо з власником

Прямо в додатку доступний чат, де ви можете домовити деталі з власником. Це простіше, ніж подзвонити.

Договір

У додатку також можна створити чіткий договір. Хоча він написаний словацькою мовою, ми додаємо переклад на англійську та українську мову. Він підготовлений за європейськими стандартами та однаково захищає обидві сторони. Завдяки цьому ви уникнете можливих непорозумінь у майбутньому. Ви можете підписати його особисто або в електронному вигляді прямо на своєму мобільному.

Так, додаток, чат, договір та всі інші функції безкоштовні.

Додаток і всі його функції безкоштовні.

Accommodation for people from Ukraine

Rebbid is an app specializing in rentals. Over the course of a few days, we redesigned it so that it would be possible to highlight accommodation or housing offers for people from Ukraine.

Rebbid mobile application

The app is available for Android and iPhone mobile phones, you just need to install it and you will see properties that are available free of charge, at cost or on friendly terms for longer-term than emergency accommodation.

Map with offers

The offered accommodation can be clearly displayed on the map, which simplifies orientation for people who do not know the country yet.

Chat directly with the owner

There is a chat available directly in the app, where you can discuss the details with the owner. It’s easier than making a phone call.

Contract

It is also possible to generate a smart contract in the app. Although it is in the Slovak language, we attach a translation into English and Ukrainian. It is prepared according to European standards and protects both parties equally. Thanks to it, you will avoid possible misunderstandings in the future. You can sign it in person or electronically directly on your mobile.

And yes, the app, chat, contract and other functions are free.

The application and all its services are free.

Ponuka ubytovania pre ľudí z Ukrajiny

Rebbid je appka špecializovaná na prenájmy. V priebehu pár dní sme ju prerobili tak, aby bolo možné v nej označiť ponuky zvýhodneného ubytovania alebo bývania pre ľudí z Ukrajiny.

Mobilná appka Rebbid

Appka je dostupná pre mobilné telefóny Android a iPhone, stačí si ju nainštalovať a budete mať k dispozícii inzeráty, ktoré sú zadarmo, za náklady, alebo za priateľských podmienok dostupné na dlhodobejšie, než núdzové ubytovanie.

Mapa s ponukami

Ponúkané ubytovanie je možné zobraziť prehľadne na mape, čo zjednodušuje orientáciu pre ľudí, ktorí sa tu ešte nevyznajú.

Chat priamo s majiteľom

Priamo v appke je dostupný chat, kde môžete dohodnúť podrobnosti s majiteľom. Je to ľahšie ako si telefonovať.

Zmluva

V appke je možné vygenerovať aj prehľadnú zmluvu. Je síce v SK jazyku, ale pripájame k nej preklad do angličitny a ukrajinčiny. Je pripravená podľa európskych štandardov a rovnomerne chráni obidve strany. Vďaka nej sa vyhnete možným nedorozumeniam v budúcnosti. Podpísať ju môžete osobne alebo elektronicky priamo v mobile.

A áno, aplikácia, chat, zmluva a všetky ostatné funkcie sú zadarmo.

Appka a všetky jej funkcie sú zadarmo.

Výzva pre ľudí zo Slovenska

Ponúknite ubytovanie, ktoré nepoužívate

Ak máte k dispozícii voľnú chatu, chalupu, byt bez nájomníkov, ale aj voľnú izbu, jednoducho máte možnosť ubytovať na niekoľko mesiacov ľudí z Ukrajiny, ponúknite to cez appku Rebbid. Momentálne je to asi najjednoduchšia a najprehľadnejšia forma vyhľadávania ubytovania pre cudzincov, a snažíme sa ju čo najviac sprístupniť špeciálne ľuďom z Ukrajiny.

Jednoduché vytvorenie ponukového inzerátu

Vytvorenie inzerátu je extrémne jednoduché. Stačí zadať adresu, detaily ohľadom výmery a ceny, stručný popis (ak je to možné v angličtine) a vyklikať vybavenosť prenajímaného priestoru.

Cena

Necháme na vašom zvážení, za akú cenu ste ochotní prenajať takéto ubytovanie. Áno, najlepšie by bolo zadarmo, ale to nemusí byť z vašej strany udržateľné. Môžete však nastaviť cenu, aby vám pokryla náklady na energie a prevádzku, alebo aspoň priateľskú cenu, na ktorej síce nezarobíte, ale budete mať dobrý pocit, že ste pomohli. Dokonca aj komerčná cena môže pomôcť, ak dokážete prenájom poskytnúť za priateľských podmienok, napríklad bez depozitu, extra krátkou  dobou nájmu, či s minimálnymi obmedzeniami na počet ubytovaných, či zvieratá.

Komunikácia so záujemcom

Appka obsahuje chat, kde vás môže záujemca kontaktovať. Je to primerane anonymné, zároveň sa vám nemieša komunikácia ohľadom nájmu so súkromnými správami, navyše je to aj komfortnejšie pre cudzincov kvôli jazykovej bariére.

Zmluva

Appka umožňuje aj uzatvorenie smart zmluvy, ktorá rozumne chráni obidve strany, umožňuje bezproblémové prevzatie nehnuteľnosti po skončení nájmu z akéhokoľvek dôvodu, je tvorená s ohľadom na slovenské zákony, ale aj európske štandardy. Dá sa podpísať osobne alebo elektronicky priamo v telefóne.

Obavy?

Ak vo vás pretrvávajú obavy ohľadom takejto formy nájmu, pozrite si naše Otázky & Odpovede. Týkajú sa prevažne zmluvy a podmienok v nej obsiahnutých, no veríme, že tam nájdete odpovede na svoje otázky.

Viac o appke Rebbid